logo

עזרו לנו לספק ל-1,250 ניצולי חוות מזור איכות חיים הולמת. תרומותיכם תשמשנה להאכלת הקופים, מתן אמצעי העשרה וטיפולים רפואיים. לרשותכם אפשרויות התרומה הבאות:

PayPal Logo

העברה בנקאית: שמורת הקופים, בנק הפועלים (12) סניף אינשטיין (778) ח-ן: 476065

המחאות: עבור שמורת הקופים, כתובת למשלוח: שמורת הקופים, מגדל בסר 2, בן גוריון 1, בני ברק 5120149

תורמים ונותנים חיים חדשים לקופי חוות מזור