Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /var/www/wp-includes/functions.php on line 4964
תנאי שימוש - שמורת הקופים - חברה לתועלת הציבור - חיים חדשים לקופי חוות מזור

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר שמורת הקופים בע״מ

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר נכתבו בלשון זכר אך האמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

כללי

השימוש באתר חל״צ שמורת הקופים בע״מ להלן: “האתר” הוא בכפוף להוראות תנאי שימוש המפורטים להלן בינך (להלן: “המשתמש”) ובין מפעילת האתר, חל״צ שמורת הקופים בע״מ (להלן: “החברה”). בגלישתך ובשימוש בו הינך מאשר כי גילך 18 שנה לפחות ושקראת והנך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר. במידה וקיימים מונחים או תנאי שימוש שאינם ברורים לך, באחריותך לברר אותם במלואם עם החברה כתנאי לשימוש באתר.

שמורת הקופים בע״מ היא חל״צ (חברה לתועלת הציבור, שהיא מוסד ללא כוונת רווח) האחראית, בתמיכת המדינה והציבור, לטיפול בקופים ניצולי חוות מזור שבמושב מזור בתנאי רווחה נאותים ותוך קידום מציאת פתרון קבע עבורם.

אתר זה הוא אתר החברה המופעל למען הציבור ואמור לספק מידע לציבור ברשת האינטרנט. השימוש הבסיסי באתר אינו כרוך בתשלום ופתוח לכל, אך קיימים בו בנוסף שירותים ומוצרים הניתנים בתשלום (לרבות תשלומים חוזרים) ו/או הדורשים רישום, כגון פרויקט ״אמץ קוף״ (להלן ביחד: ״השירותים״). שירותים אלה כוללים, בין היתר, גישה לתוכן מוגבל למשתמשים הרשומים להם. תוכן זה יכול להופיע באתר, בקבוצות ופורומים סגורים ברשתות החברתיות, ברשימות תפוצה, בדואר אלקטרוני ובכל אמצעי אחר שבו תבחר החברה להשתמש (להלן: ״תוכן מוגבל״).

החברה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולפיכך עליך לשוב ולקראו בכל ביקור בו. קרא/י את התנאים בקפידה.

השימוש באתר, לרבות העברת תרומות לחברה ורישום לשירותים שהיא מספקת, מהווה אישור להסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא הימנע משימוש באתר.

אין לרשום לאתר אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו בעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה והשימוש באתר והם מוסכמים עליו.

החברה ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום ו/או להגביל גישה מכל משתמש, בין על ידי חסימת כתובת ה – IP שלו, כתובת ה MACID שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק סיבה או לקבל את הסכמת המשתמש.

שימוש בתכני האתר

למעט תוכן מוגבל, מותר להפיץ ולשתף את התכנים הפתוחים לציבור המופיעים באתר, לרבות תמונות וסרטונים מקוריים, ובלבד שילווה להם ציון המקור: “שמורת הקופים”. מותר לכתוב תכנים נוספים המתבססים על תכני האתר והמידע המופיע בו ואנחנו אף מעודדים זאת.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ כל תוכן מוגבל ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי לרבות באמצעות פרסומות או בכל דרך אחרת, אלא באישור החברה מראש ובכתב.

כל קשר וירטואלי של המשתמש עם מי מהמשתמשים האחרים באתר, וזאת לרבות בצ’ט, הינה באחריות המשתמש בלבד ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור.

הגבלת אחריות

החברה עושה את מירב המאמצים להבטיח כי המידע המפורט באתר, לרבות השירותים הניתנים על ידה, יהיה שלם ומדויק, אולם אין ביכולתה להבטיח כי המידע הכלול בו תמיד יהיה השלם, המדוייק והעדכני ביותר. לפיכך, השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מתנדביה או מי מטעמה, בגין השימוש בשירותים והמידע, לרבות בגין תוכנם, צורתם, טיבם, תועלתם, נזקיהם (ככל שיהיו), מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, לאישיותך או למטרותיך. החברה אינה מבטיחה כי האתר יתאים לצרכיך וכי המידע אינו מפר זכויות קניין רוחני כלשהן. השימוש בשירותים ובמידע יהיה תמיד באחריותך הבלעדית והמלאה. ידוע לך שייתכנו ליקויים, טעויות או אי דיוקים במידע ובשירותים או בדרך העברתם, וכי החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכך. החברה או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, שיינתנו כסדרם או בלא הפסקות ובלא טעויות, ויהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בחברה או אצל מי מספקיה. החברה או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרתים, באמצעותם מופעל האתר, יהיו נקיים לחלוטין מווירוסים, רוגלות, תוכנות זדוניות או כל גורם העלול לפגוע ו/או לנטר את המחשב האישי של המשתמש או של צד שלישי כלשהו, לרבות מידע הנמצא על גבי השרתים או במחשב המשתמש.

לחברה ולמפעילי האתר או למי מטעמם לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, לרבות ומבלי לגרוע: נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים, אובדן נתונים וכיוצא באלה, גם אם ידעה החברה עליהם או היה עליה לדעת, אשר ייגרמו לך או למי מטעמך כתוצאה משימוש או מהסתמכות על האתר, השירותים או המידע. אם נתקלת במידע שאינו תואם את הכתוב באתר או מפר את הכוונות המוצהרות כאן, נבקש כי תעדכן אותנו, על מנת שנוכל לפעול לתיקונו או להסרתו, אם וככל שנדרש על פי דין. השימוש במידע שבאתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה מהחברה שעשויה לנבוע מהשימוש באתר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים, פיצוי ושיפוי

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות זכויות פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת בקשר עם האתר, המידע או השירותים, לרבות ומבלי לגרוע בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסט , מידע וכל חומר אחר הכלול בו – הן של החברה בלבד או של צדדים שלישיים (שהחברה זכאית להשתמש בהם). אין באמור לעיל להטיל על החברה אחריות כלשהי למידע שפורסם על ידי צדדים שלישיים בניגוד לכללים המפורטים להלן ויש בו משום הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן. כמו כן, אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי למצגים שהוצגו בפניה על ידי צדדים שלישיים כלשהם בנוגע לזכויותיהם הקנייניות במידע כלשהו המוצג באתר.

קישורים ומידע מטעם צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל קישורים (links) לאתרי אינטרנט אחרים או למידע של צדדים שלישיים. קישור לאתר אינטרנט אחר אין בו כדי ללמד כי תוכן האתר האחר מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר, החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע המוצג באתרים האחרים, לשירותים המוצעים בהם או למידע כלשהו המובא מטעם צדדים שלישיים.

החברה מסרבת לקבל לידיה כל מידע סודי או קנייני מכל אדם או גוף המפרסם באתר החברה או שולח מידע לאתר (“הכותב”). במשלוח מידע כלשהוא לאתר, הכותב מצהיר ומסכים כי מידע הנשלח על ידיו אינו מהווה מידע סודי ושבמשלוח מידע כאמור הכותב מעניק לחברה רשיון בלתי מוגבל ובלתי ניתן לביטול להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, לפרסם ברבים, לשדר, לשלוח, להעביר, להפיץ, להוריד, להציג, לשנות וליצור עבודות נגזרות ואו כל שימוש אחר במידע כאמור, לרבות ברעיונות, ידע וכל קניין רוחני אחר הקשור במידע זה. כן מסכים הכותב כי החברה תעשה במידע כאמור שימושים נוספים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש לקידום ויחסי ציבור הנעשים לחברה או לאתר החברה בכל מדיום על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה לרבות, אך לא רק, פרסום באינטרנט, בעיתונות הכתובה או בטלוויזיה או בכל מדיום אחר, וכל זאת מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הכותב או להידרש לשלם לכותב תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור.

ידוע לכותב כי כל חומר שפורסם באתר החברה או נשלח על ידיו לחברה הוא באחריותו הבלעדית של הכותב, וכי הכותב אחראי באופן בלעדי למידע וכי הוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות שהיא בקשר למידע שיועבר על ידיו כאמור, ומוותר בזאת על כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר עם המידע או עם השימוש בו. הכותב מתחייב כי כל חומר יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכות קניין רוחני. הכותב לא יעלה לאתר החברה או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי או ינהג בכל דרך העלולה לגרום לנזקים לחברה או לצדדים שלישיים כלשהם. הכותב מתחייב שלא לכלול באתר את התכנים הבאים: תכנים מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המהווים פרסום של דבר תועבה, או כל תוכן אחר אשר מהווה הפרה של הוראת דין כלשהי; תכנים אשר מפרים זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים המהווים פרסומת מסחרית או תכנים אשר אינם רלוונטיים למטרות האתר (יחד – “תכנים נגועים”).

החברה תהיה רשאית, אך אינה מתחייבת, להוריד או למחוק או למנוע מראש כל מידע המכיל תכנים נגועים, וכן כל תוכן אחר, מכל סוג שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני של הכותב או של צד שלישי, בקשר עם החומר שפורסם באתר החברה או נשלח על ידי כותב לחברה.

בנוסף, מתחייב הכותב להגן על החברה, ולפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל סוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה או למי למטעמה במישרין או בעקיפין, בקשר עם מידע שהעביר הכותב.

החברה אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או כל חומר פרסומי אחר באתר והאחריות לגביהם הינה של המפרסמים בלבד.

לינקים שיש בהם הסכמה לקבלת דברי פרסום ו/או שימוש בפרטי המשתמש, אינם באחריות החברה אלא באחריות המשתמש בלבד כולל הסרתם או הגבלת השימוש בפרטיו.

תרומות ותשלומים

החברה מפעילה באתר מערכת לגיוס תרומות לתמיכה במטרותיה ופעולותיה כפי שמתפרסמות באתר זה. תרומות אלה כוללות גם תשלומים חוזרים והוראות קבע, באמצעות כרטיסי חיוב לרבות כרטיסי אשראי וחשבונות Paypal.

החברה מפעילה עבור התורמים שירותים כהגדרתם לעיל, הכוללים גישה לחשבונות משתמש ותוכן מוגבל, בכפוף לתנאי השימוש והתרומה כפי שמפורטים במסמך זה ובדפי הרישום לשירות. בשירותים הניתנים לתורמים קבועים, מתבצעים החיובים החוזרים באמצעות הרשאה לחיוב חוזר מטעם המשתמש בעת הרישום להם.

תכולות השירותים ופרטי הרישום והתשלום עבורם, לרבות תשלומים חוזרים, מפורטים באתר. משתמש הנרשם לשירותים אלו נותן בכך את הסכמתו לתנאיהם. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש, גובה ותדירות התרומה הנדרשת עבור שימוש בשירותים אלו ואת תכולתם ולהוסיף, להסיר או לבטל אותם או חלקים מהם מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת למשתמש.

למשתמש הזכות בכל עת לבטל או לשנות את גובה החיוב החוזר עבור תרומות עתידיות, באמצעות חשבון המשתמש באתר או במידה ולא ניתן לעשות כן, באמצעות יצירת קשר ישיר עם החברה.

עבור תרומות קיימות, רשאי התורם לפנות לחברה ולבקש לבצע שינוי פרטי חיוב וביטול התרומה תוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה על פי חוק הגנת הצרכן 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) 2010. החברה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי ובחברת הסליקה. במידה ויחייבו חברת האשראי ו/או חברת הסליקה את החברה בעמלה בגין הפעולה, יחויב התורם בעמלה כאמור.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לחסום או להגביל גישה לשירותים למשתמש בשל ביטול או הקטנת תרומה קיימת או עתידית. כמו כן רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל תרומה  ממשתמש ואף לסגור את חשבונו זמנית או לצמיתות.

שימוש במידע אישי ונתוני חיוב

לא נדרשת הרשמה והמשתמש אינו נדרש/ת להעביר כל פרטים אישיים על מנת להשתמש באיזורים באתר הפתוחים לציבור.

נדרשים פרטים אישיים, פרטי זיהוי משתמש, נתוני חיוב כספי, מספרי טלפון וכתובות חיוב ומשלוח עבור העברת תרומות ורישום לשירותים, הצטרפות לרשימת התפוצה או ליצירת קשר עימה.

במקרה של כניסת Single-Sign-On בה מעניק המשתמש הרשאת זיהוי (אותנטיקציה) באתר לצד שלישי כגון רשתות חברתיות (Facebook, Twitter, Google Plus) יכולים פרטי זיהוי המשתמש לכלול גם פרטים המועברים מהצד השלישי, לרבות הרשאות גישה למידע, ביצוע פעולות ופרטים נוספים הנדרשים לצורך השימוש באתר. במקרה של כניסה מסוג זה יתן המשתמש הרשאה לצד השלישי לזיהוי, לשיתוף המידע וגישה לפעולות הנ״ל. אין החברה אחראית על תקינות השירות בצד השלישי, על הגישה אליו, על המידע המועבר ממנו ו/או על אבטחתו.

פרטי תרומה (שם התורם וסכום התרומה) יפורסמו על ידי החברה תחת הסכמת המשתמש בלבד בסימון בשדה המתאים לכך. ניתן לשנות בחירה זו בכל עת עבור פרסומים עתידיים.

החברה לא תשתף או תעשה בפרטים אלו כל שימוש מעבר לדרוש למטרות אלו.

עם זאת, רשאית החברה לאסוף מידע אנונימי לשימושה או לשימוש צדדים שלישיים. מידע זה איננו מזהה את המשתמש באופן אישי. בדרך כלל, מידע זה נאסף באמצעות “נתוני תעבורה” ועשוי להיות כרוך בשימוש ב-cookies (“עוגיות”) וכתובות IP המשמשות לזיהוי מחשבים.

האתר משתמש בצדדים שלישיים כמערכות חיוב כספי על מנת לסלוק תשלומים באשראי והעברות פייפאל. אתרים אלה עומדים בתקן האבטחה  PCI Level 1. האתר איננו שומר במאגריו נתוני אשראי ו/או פרטי זיהוי של מערכות החיוב כגון שמות משתמש וססמאות. האתר משתמש בתעודות אבטחת SSL ופרוטוקול מוצפן HTTPS, שהם אמצעים סטנדרטים בתעשייה לשם הגנה על תעבורת מידע רגיש בין המשתמש והאתר. הוראות חיוב חוזרות נשמרות באמצעות טוקנים, שהם מזהים ייחודיים להרשאת החיוב החוזר שאינם כוללים את פרטי החיוב המקוריים כגון פרטי אשראי או פרטי זיהוי אחרים במערכת החיוב.

לאתר עשויים להימסר פרטים ממערכות החיוב אותם הגדיר המשתמש כרשאים למסירה, כגון כתובת לחיוב, כתובת למשלוח, טלפונים, כתובות דוא״ל וכיו״ב. החברה רשאית לשכפל פרטים אלו לחשבון המשתמש.  המשתמש רשאי לשנות ולהסיר פרטים אלו בכל עת.

יצירת קישור לאתר זה

יצירת קישורים (links) לאתר זה מותרת גם ללא פנייה מראש לחברה. על אף האמור לעיל, החברה מסכימה ליצירת קישורים כאמור, אלא אם מתקיים תנאי מהתנאים הבאים: (א) הקישור יוצר מסגרת סביב אתר זה, או יוצר באמצעות כל טכנולוגיה שהיא שינוי ויזואלי שינוי במידע הכלול בו; (ב) הקישור יוצר מצג שווא או הטעייה ביחס לאתר, לשירותים, למידע או לחברה, לרבות לגבי יחסי המקשר עם החברה כגון יחסי מימון, שותפות או חסות; (ג) הקישור פוגע במוניטין של החברה, של האתר, או של המידע או השירותים שמספקת החברה. יוצר קישור כאמור מסכים להסירו מיידית לפי דרישת החברה.

רשימות תפוצה ועדכונים

בהצטרפות לרשימת התפוצה ו/או ברישום לשירותים באתר נותן המשתמש את הסכמתו לקבל עדכונים, תכנים, מידע וקריאות לפעולה מעת לעת באמצעות דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות, טלפון, הודעות טקסט (SMS, Whatsapp וכיו״ב) ודואר רגיל. למשתמש הזכות בכל עת להסיר את עצמו מרשימות התפוצה או להגביל את אמצעי ההתקשרות עימו באמצעות שינוי ההגדרות בחשבונו באתר או במידה ולא ניתן לעשות כן, באמצעות יצירת קשר ישיר עם החברה.

עדכון תנאי השימוש באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים האמורים לעיל, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים מעודכנים של תנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 

תנאי תקנון זה חלים על החברה ו/או על הגורם המפעיל את החברה ו/או על מי מטעמם.

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הינה של בתי המשפט המוסמכים בת”א.